Online colleges voor toezichthouders, commissarissen en bestuurders

Volg ze waar en wanneer het jou past!

In het aanbod van de Academie voor Toezichthouders, waar Avicenna regiepartner van is, zijn diverse online colleges opgenomen. Dit zijn compacte, thematische modules die je online kunt volgen. In maximaal 1,5 uur nemen ervaren docenten, die ook verbonden zijn aan de Academie, je mee in ‘hun’ expertisethema. Omdat deze colleges niet op een specifieke datum geprogrammeerd zijn, kun je ze op elk moment online aanschaffen en bekijken waar en wanneer het jou uitkomt.

De volgende colleges zijn beschikbaar

E-learning Code Goed Toezicht

In 2020 is de Code ‘Goed Toezicht; IJken en Verrijken’ verschenen, waarin 7 principes van goed toezicht worden benoemd. Wat betekenen de principes voor jouw eigen praktijk? Hoe kun je er invulling aangeven? Iedere learning bevat een mix van theorie, casuïstiek en aanvullende vragen voor verdere verdieping. Ze zijn naar behoefte in iedere gewenste volgorde te bekijken, zowel individueel als met de RvT. Voor een bedrag van 395 euro, te volgen door maximaal 5 leden van de RvT.

Boardroom Dynamics

Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen mensen. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel leiden tot gewogen goede beslissingen voor de organisatie en haar stakeholders. In het praktische online college Boardroom Dynamics geeft Hannah Bovenkerk suggesties en laat u experimenteren om dingen net iets beter of juist anders te doen.

De wereld van de woningcorporaties

Dit online college van Koos Parie en Rob Haans gaat in op de publieke opdracht en de kerntaken van de corporaties en op de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen. De wereld van de woningcorporaties is sterk veranderd. Bestuurders en commissarissen zien zich geplaatst voor tal van (nieuwe) strategische vraagstukken. Het college verder in op huidige denkbeelden t.a.v. de legitimering van de corporatie en wat dit betekent voor het maken van strategische keuzes en het toezicht door de RvC.

Dynamische oordeelsvorming

Hoe weet je wat er speelt in de organisatie. Waarop baseer je je conclusies en besluiten? Welke kwaliteiten heb je zelf in dit proces? En collega’s in de raad? Dit college van Ron Henkes gaat in op dit instrument om je oordeelsvermogen te versterken, om zo bewust en efficiënt om te gaan met dagelijkse vraagstukken en uitdagingen. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.

Waardegedreven Toezichthouden

Vrijwel alle codes gaan ervan uit dat de kernfunctie van het intern toezicht is het toezichthouden op de maatschappelijke opdracht van de organisatie, met de daarbij behorende kernwaarden. Marianne Luyer CMC gaat in op de vraag op welke wijze je als toezichthouder een bijdrage kunt leveren aan de maatschappelijke waardecreatie van de organisatie. Er worden handvatten aangereikt om te werken aan het vergroten van je vermogen tot het uitoefenen van waardegedreven toezicht.

De waarde van diversiteit & inclusiviteit voor een beter toezicht

Diversiteit is op dit moment een hot topic. Hoewel niemand de meerwaarde van diversiteit en inclu-siviteit voor een beter toezicht ontkent, zie je het niet vaak terug binnen organisaties. In dit college van dr. mr. Abdelilah el Barzouhi wordt bekeken hoe het komt dat diversiteit en inclusiviteit nog niet vanzelfsprekend zij en hoe organisaties enorme sprongen kunnen maken op dit vlak.

Kracht & Tegenkracht: het ongemakkelijke gesprek in de boardroom

In dit bijzondere online college voert dr. Marilieke Engbers de dialoog met prof. dr. Ernst Kuipers (bestuursvoorzitter MC Erasmus) en Hedy van den Berk (bestuurder woningcorporatie Havensteder) over hun aanpak en ervaringen met betrekking tot ‘Kracht en Tegenkracht in de boardroom’. Dit gebeurt o.l.v. Maarten Bouwhuis (o.a. presentator BNR). Hoe voert u het goede gesprek in de boardroom en kunt u tegenkracht juist ten voordele gebruiken?

De wooncrisis. Hét dossier voor elke woningcorporatie

Commissarissen zullen de komende jaren te maken krijgen met plannen en grote investeringen om de woningcrisis te tackelen. Het is belangrijk om dan de juiste keuzes te maken op basis van goed inzicht in de materie. De problematiek verschilt natuurlijk per regio en zelfs per gemeente. Dit online college van prof. Peter Boelhouwer geeft veel handvatten om de eigen lokale situatie te kunnen interpreteren en zowel het toezicht als de rol van klankbord goed te kunnen waarmaken.

Toezicht op duurzaamheid in het onderwijs

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn actuele topics. Thema’s en dilemma’s in duurzaamheid zijn verschillend per sector en per organisatie. Ze variëren van klimaat en energie, biodiversiteit, circulaire economie, mensenrechten, veiligheid, sustainable development goals etc. Maar wat betekent duurzaamheid voor u als toezichthouder in het onderwijs? Mr. Elfrieke van Galen bespreekt het in dit online college.

Toezicht op duurzaamheid in woningcorporaties

In dit online college verkennen we met mr. Elfrieke van Galen in welke aspecten van de toezichthoudende rol duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen terug komen (of zouden kunnen komen). Er wordt ingegaan op de thema’s binnen duurzaamheid die specifiek van belang zijn voor de corporatiesector. Tot slot behandelen we één van de meest urgente thema’s: de energietransitie en de circulaire economie.

Toezicht op duurzaamheid in zorg en welzijn

Dit online college van mr. Elfrieke van Galen gaat in op in welke aspecten van de toezichthoudende rol duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen terug komen (of zouden kunnen komen). De invloed van duurzaamheidsthema’s op de gezondheidszorg wordt aangeduid en de meest relevante thema’s worden inhoudelijk besproken. Denk hierbij aan de energietransitie, circulair inkopen, afval en medicijnresten in water.

Prestatieafspraken en de rol van de RVC

In dit online college gaan we met drs. Bram Klouwen en Koos Parie in op het proces en de inhoud van prestatieafspraken, en op uw rol als RvC. Het belang van concrete en wederkerige prestatieafspraken tussen gemeente, corporatie en huurdersorganisaties groeit. Met de prestatieafspraken gaan partijen een onderlinge overeenkomst aan, met belangrijke betekenis voor de volkshuisvesting. Dat biedt kansen en risico’s. Reden om als Raad van Commissarissen goed te weten wat uw rol is.

Het Nederlands Zorgstelsel

Dit online college, ontwikkeld door drs. Gerrold Verhoeks en drs. Marc Soeters, geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste stelselwetten in de zorg. Het college gaat dieper in op de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor elk van deze stelselwetten wordt kort meer verteld over de werking van het stelsel en de belangrijkste spelers. Ook geven we een overzicht van welke soort zorg onder welk stelsel valt.

Toezien op onderwijskwaliteit

Drs. Tijmen Bolk geeft inzicht in het toezichthouden op de basiskwaliteit van het onderwijs enerzijds en in de principes van toezichthouden op de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs anderzijds . Daarbij wordt aangesloten op het toezicht door de externe toezichthouder (de inspectie van het onderwijs) en wordt dit perspectief verbreed naar volle verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht ten aanzien van de kwaliteit van het primaire proces van de onderwijsinstelling.

Financiën voor de niet-financiële commissaris van woningcorporaties

Dit online college van Hans van Vark RA geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel financieel als maatschappelijk.

De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen

Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact, er is veel geld mee gemoeid. De RvC dient haar rol dan ook tijdig te pakken in projecten zoals bouwopgave en renovaties. Dit online college van drs. Arnoud Spithoven voorziet commissarissen van de nodige basiskennis. Cruciaal in deze, vaak complexe, processen met een zeer lange doorlooptijd en vele factoren met grote belangen. Het kan betekenen dat een RvC al in een eerdere fase op passende wijze acteert alvorens het project daadwerkelijk van start gaat.

De RvC vanuit juridisch perspectief

Zonder noodzakelijke juridische voorkennis word je in dit online college door mr. Eelkje van de Kuilen op de hoogte gebracht van het wettelijk kader voor een RvC en wat dat vervolgens voor jou als commissaris betekent in de praktijk.

Toezicht op privacy en gegevensbescherming

In dit college staat de rol van de toezichthouder centraal bij privacy en gegevensbescherming. Sinds de inwerkingtreding van de AVG is er binnen organisaties veel gebeurd in het organiseren van privacy management. Aan de andere kant zijn er (bijna) dagelijks nieuwsberichten waarin privacy en informatiebeveiliging een grote rol spelen. Eén van de grote risico’s voor organisaties ten opzichte van de organisatie doelstellingen ligt in het behouden van beschikbaarheid, veiligheid en integriteit van de data over persoonsgegevens.