U bevindt zich hier: Home » Online colleges voor toezichthouders, commissarissen en bestuurders

Online colleges voor toezichthouders, commissarissen en bestuurders

Geplaatst op 9 maart 2021
Online masterclasses die je kunt volgen waar en wanneer het jou past!

NIEUW in het aanbod van de Academie voor Toezichthouders, waar Avicenna regiepartner van is, zijn de online masterclasses. Dit zijn compacte, thematische modules die je online kunt volgen. In maximaal 1,5 uur nemen ervaren docenten, die ook verbonden zijn aan de Academie, je mee in ‘hun’ expertisethema. Omdat deze masterclasses niet op een specifieke datum geprogrammeerd zijn, kunt je ze op elk moment online aanschaffen en bekijken waar en wanneer het jou uitkomt. De volgende masterclasses zijn inmiddels beschikbaar:

 

 

  • Waardegedreven Toezichthouden – door Marianne Luyer CMC
   In deze online Masterclass wordt ingegaan op de vraag op welke wijze je als toezichthouder een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke waardecreatie van de organisatie. In vogelvlucht worden handvatten aangereikt om te werken aan het vergroten van je vermogen tot het uitoefenen van waardegedreven toezicht.

 

  • De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) – door mr. Joost Kramer
   De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking. De WBTR verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. De WBTR is met name van belang voor commissarissen / toezichthouders in het semipublieke domein.

 

  • Dynamische oordeelsvorming – door Ron Henkes
   Deze masterclass gaat in op dit instrument om uw oordeelsvermogen te versterken, om zo bewust en efficiënt om te gaan met uw dagelijkse vraagstukken en uitdagingen. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.

 

  • De waarde van diversiteit & inclusiviteit voor een beter toezicht – door dr. mr. Abdelilah El Barzouhi
   Diversiteit is op dit moment een hot topic. Hoewel niemand de meerwaarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toezicht ontkent, zie je het niet vaak terug binnen organisaties. In deze masterclass wordt uw inzicht verdiept in hoe het komt dat diversiteit en inclusiviteit nog niet vanzelfsprekend zijn, maar dat organisaties enorme sprongen maken als ze de stap zetten naar meer diversiteit en inclusiviteit.

 

  • Het Nederlands Zorgstelsel – door drs. Marc Soeters en drs. Gerrold Verhoeks
   Dit online college geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste stelselwetten in de zorg. De module gaat in op de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor elk van deze stelselwetten gaan we kort in op de werking van het stelsel en de belangrijkste spelers. Ook geven we een overzicht van welke soort zorg onder het stelsel valt.

 

  • Toezien op onderwijskwaliteit – door drs. Tijmen Bolk
   Deze online masterclass geeft inzicht in enerzijds het toezicht-houden op de basiskwaliteit van het onderwijs en anderzijds in de principes van toezichthouden op de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs. Daarbij wordt aangesloten op het toezicht door de externe toezichthouder (de inspectie van het onderwijs) en wordt dit perspectief verbreed naar volle verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht ten aanzien van de kwaliteit van het primaire proces van de onderwijsinstelling.

 

  • Huurbeleid en betaalbaarheid en de rol van de RvC
   Tijdens deze Online Masterclass worden de diverse methoden uitgelegd hoe de betaalbaarheid kan worden vastgesteld en hoe de betaalbaarheid van de woningvoorraad zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Om de beschikbaarheid te kunnen bepalen, is het tevens nuttig om inzicht te hebben in de toekomstige woningvraag.

 

  • De wereld van de woningcorporaties
   Deze Online Masterclass gaat in op de publieke opdracht en de kerntaken van de corporaties en op de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen. De wereld van de woningcorporaties is sterk veranderd. Bestuurders en commissarissen zien zich dan ook geplaatst voor tal van (nieuwe) strategische vraagstukken. Als maatschappelijke onderneming heeft de corporatie niet alleen te maken met bewoners als afnemers van woondiensten, maar ook met gemeenten en andere lokale stakeholders, met externe toezichthouders en de rijksoverheid. Het college gaat ook in op huidige denkbeelden ten aanzien van de legitimering van de corporatie en wat dit betekent voor het maken van strategische keuzen en het toezicht door de RvC.

 

  • Financiën voor de niet-financiële commissaris van woningcorporaties
   Deze Online Masterclass geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel financieel als maatschappelijk.

 

  • De RvC vanuit juridisch perspectief
   Zonder noodzakelijke juridische voorkennis wordt u op de hoogte gebracht van het wettelijk kader voor een RvC en wat dat vervolgens voor u als commissaris betekent in de praktijk.

 

  • De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen
   Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact, er is veel geld mee gemoeid. De RvC dient haar rol dan ook tijdig te pakken in projecten zoals bouwopgave en renovaties. Deze Online Masterclass voorziet commissarissen van de nodige basiskennis om dit te doen. Cruciaal in deze, vaak complexe, processen met een zeer lange doorlooptijd en vele factoren met grote belangen. Het kan betekenen dat een RvC al in een eerdere fase op passende wijze acteert alvorens het project daadwerkelijk van start gaat.